ul. Cechowa 44b / 30-614 Kraków / Telefon: +48 501 144 166 / e-mail: krakow@hymon.pl

Ulga termomodernizacyjna

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która wprowadziła w podatku dochodowym od osób fizycznych nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Budynek mieszkalny jednorodzinny rozumiany jest jako: budynek wolno stojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga również przysługuje w przypadku gdy niema możliwości technicznych na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku mieszkalnym i instalacja zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym pod warunkiem że owe zabudowania służą budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Czego dotyczy ulga?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy odliczenia od podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na:

Podatnik nie ma obowiązku przeprowadzenie audytu energetycznego.

Katalog materiałów budowlanych, urządzeń i usług.

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju:

1. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia:

2. Odliczeniem objęte są wydatki na następujące usługi:

Jaki jest okres rozliczenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Podatnik ma 3 lata na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. 3 lata liczone są od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z inwestycją termomodernizacyjną. W przypadku nie dotrzymania terminu rozliczenia, podatnik musi zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lecz jest nałożony na danego podatnika, niezależnie od liczby prowadzonych inwestycji termomodernizacyjnych. Będąc w związku małżeńskim, limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie, każdemu przysługuje odliczenie do 53 000 zł.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość wydatków?

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika płacącego podatek od towarów i usług. Kwota wydatku to kwota wraz z podatkiem od towarów i usług o ile wcześniej podatek ten nie został odliczony.

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które zostały:

W związku z powyższym podatnikowi zostaną odliczone wydatki, które faktycznie uszczuplają jego majątek, natomiast wydatki, na które uzyskał dofinansowanie nie podlegają odliczeniu.

Jeżeli inwestycja jest finansowana z kredytu bankowego lub kredytu udzielonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, można odliczyć całość poniesionych kosztów,które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.

Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zobowiązany jest do doliczenia kwoty zwrotu do dochodu za rok podatkowy w którym otrzymał ten zwrot.

Przykładowo: przedsięwzięcie przeprowadzono w 2019 roku, i odliczono w pełnej wysokości. W 2020 podatnik otrzymuje dotację z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10% poniesionych wydatków na przedsięwzięcie. W takim przypadku podatnik ma obowiązek dokonać doliczenia 10% kwoty wydatków do dochodów za rok 2020.

Kiedy należy dokonać odliczenia?

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym poniesiono pierwszy koszt związany z inwestycją termomodernizacyjną. Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można ją odliczyć w kolejnych latach ale nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za datę poniesienia pierwszego wydatku przyjmuje się dzień sprzedaży określony na fakturze VAT. W przypadku braku informacji o dniu sprzedaży na fakturze VAT przyjmuje się dzień jej wystawienia.

„Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”

Zdonie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy PIT świadczenia otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wolne są od podatku. Obecnie realizowane są programy „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd”.